Informacje o Twoich danych osobowych

Już 25 maja 2018 zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was niezbędne informacje które znajdziecie poniżej. Dowiecie się z nich w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe oraz jakie macie związane z tym prawa.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Uczestnik naszych wypraw przez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie przez Agencję Wypraw Dalekich Minca Michał Plachetka (zwanej dalej Agencją) z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Lompy 17/15 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 1. a)   imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w wyprawach i trekkingach.
 2. b)   imienia, nazwiska na potrzeby ich wskazania w rezerwacjach lotniczych i hotelowych.
 3. c)    adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Agencję informacji dotyczących uczestnictwa w wyjazdach  opisanych w lit. a) powyżej.

Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że:

 1. Administratorem jego danych osobowych jest Agencja.
 2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji wypraw i trekkingów.
 3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji wypraw i trekkingów.
 4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. podwykonawcom obsługi wypraw, liniom lotniczym itp.
 5. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie mogą być przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Agencja Wypraw dalekich Minca Michał Plachetka, ul. Józefa Lompy 17/15, 41-500 Chorzów
 6. Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2028 roku.
 7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wyprawach i trekkingach.
 8. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa[1].
 10.  Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

[1] Uprawnienie to przysługuje od 25 maja 2018 r. (data obowiązywania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). Wobec powyższego Agencja Wypraw Dalekich Minca Michał Plachetka przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Agencja Wypraw Dalekich Mnca Michał Plachetka informuje:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Agencja Wypraw Dalekich Minca Michał Plachetka z siedzibą w Chorzowie 41-500, przy ul. Józefa Lompy 17/15, operator internetowej platformy rejestracji uczestników wypraw i trekkingów dostępnej pod adresem https://minca.pl

Jak się z nami skontaktować żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych?

Napisz do nas: contact@minca.pl

lub na adres pocztowy:

Agencja Wypraw Dalekich Minca Michał Plachetka, ul. Babiogórska 16, 34-340 Jeleśnia

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego na naszej stronie www.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Agencję?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy lub zgłoszeniowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z organizacją wypraw;
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, abyś mógł wziąć udział w wyprawach przez nas organizowanych.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł wziąć udziału w naszych wyprawach.

Jakie masz uprawnienia wobec Agencji w zakresie przetwarzanych danych?

Posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oraz prawo do przenoszenia swoich danych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) od dnia 25 maja 2018r.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy administratorowi oraz upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawicielom administratora, operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz administratora usługi prawne, wspomagającym obsługę uczestników wypraw, współpracują w ramach kampanii marketingowych oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi w zakresie obsługi serwisowej oprogramowania). Dane przekazujemy też liniom lotniczym i organizatorom obsługi turystycznej i wyprawowej poza krajami UE.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na www.minca.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe na okres organizacji wyprawy w której masz zamiar uczestniczyć, a także po nich w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem w wyprawie,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • marketingowych
 • do dnia 31 grudnia 2028 roku.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw poza EOG?

Dane mogą być przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii.